top of page
SH 내곡보금자리지구 도시형생활주택 공모 (당선)

설계 : an architect + (MARU networks)
위치 : 서울시 서초구 신원동 271-21
용도 : 공동주택
대지면적 : 1,330.00 m2
건축면적 : 786.97 m2
연면적 : 5,577.50 m2
규모 : 지하3층, 지상5층

bottom of page